Kabinetsplannen op een rij

De vier formerende partijen zijn er uit: er ligt een regeerakkoord. Wij hebben de plannen in het akkoord voor u op een rij gezet.

Plannen voor de inkomstenbelasting

Er gaat veel veranderen bij de inkomstenbelasting. Hieronder leest u de meest opvallende wijzigingen.

 • We gaan van drie naar twee schijven: u draagt 36,93% aan inkomstenbelasting af over uw belastbaar inkomen tot € 68.507; daarboven draagt u 49,5% af.
 • De heffingskorting wordt in 2021 verhoogd naar € 350,- en de arbeidskorting stijgt ook.
 • De ouderenkorting stijgt met € 160,-, maar er komt wel een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw.
 • De vaste voet in de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat naar €0 met een verhoogd opbouwpercentage.
 • Wel wordt de overdraagbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting afgebouwd en wordt het recht op deze kortingen bij een ZW-uitkeringen van uitkeringsgerechtigden zonder dienstverband afgeschaft.
 • Vanaf 2020 wordt de Zelfstandigenaftrek met jaarlijkse stappen van 3% afgebouwd tot het niveau van de eerste schijf.
 • Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd, de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) wordt de komende 30 jaar stapsgewijs afgebouwd en de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 3% verlaagd naar het niveau van de eerste schijf.
 • In plaats van een scholingsaftrek komt er een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.
 • Over uw aanmerkelijk belang in box 2 moet u meer belasting gaan afdragen: dit tarief gaat naar 27,3 % in 2020 en naar 28,5% in 2021.
 • Het kabinet wil de belastingafdracht over vermogen sneller aan laten sluiten op het daadwerkelijk gerealiseerde rendement: er wordt daarvoor een nieuw stelsel uitgewerkt. Daarnaast wordt het heffingvrije vermogen verhoogd naar € 30.000 per persoon.
 • Het nieuwe kabinet gaat bezien of de huidige gebruikelijk-loon-regeling ten aanzien van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en scale-ups moet worden verruimd.
 • De Wet DBA voor zzp-ers wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Het kabinet vindt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als een laag tarief gecombineerd wordt met een lange duur van de overeenkomst of met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit is niet het geval bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of met het verrichten van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten. Zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief kunnen dit toetsen in een webmodule waarin een opdrachtgeversverklaring kan worden aangevraagd. De gezagsverhouding wordt daarbij voortaan meer getoetst op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Het huidige handhavingsmoratorium wordt gefaseerd afgebouwd.

Plannen voor de loonbelasting

Bij de plannen voor de loonbelasting valt vooral op dat er mogelijk een stelselwijziging bij de pensioenen komt. Mogelijk krijgt iedereen een persoonlijk pensioenpotje. Qua loonbelasting wil het kabinet verder de looptijd van de 30%-regeling voor expats beperken tot vijf jaar en de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen naar € 1.700.

Plannen voor de Vennootschaps- en dividendbelasting

De meest in het oog springende aanpassingen op dit vlak zijn natuurlijk de verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting. Daar staat wel een aantal beperkingen voor vennootschappen tegenover.

 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.
 • De vennootschapbelasting gaat van 20% naar 16% voor winst tot € 200.000 en van 25% naar 21% voor winst boven dit bedrag. Dit grensbedrag zou eerst verhoogd worden naar € 350.000, maar dat is van de baan. Bovendien wordt de grondslag voor de VPB verbreed. Zo komen er bijvoorbeeld minder mogelijkheden voor renteaftrek.
 • Gebouwen in eigen bezit mogen voortaan tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Dit was 50%.
 • Over winsten die vallen onder de innovatiebox moet meer belasting afgedragen worden. Dit tarief wordt verhoogd van 5% naar 7%.
 • Het verrekenen van voorwaartse verliezen mag straks nog tot maximaal zes jaar.
 • Om belastingontwijking aan te pakken pleit het kabinet voor het opstellen van een zwarte lijst met niet-coöperatieve jurisdicties en verder voor een verplichting voor multinationals om per EU-land en per land op de zwarte lijst te rapporteren over hun activiteiten
 • Het kabinet wil belasting gaan heffen op rente en royalty’s op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen (low taks jurisdictions).

Overige plannen

Naast de al genoemde maatregelen, wil het kabinet het lage btw-tarief verhogen naar 9%, de energiebelasting verhogen en het storten en verbranden van afval zwaarder belasten. In Europees verband gaat het kabinet inzetten om ook belasting op luchtvaart in te voeren. Daarnaast staat er in het regeerakkoord dat er een kilometerheffing voor vrachtverkeer komt, maar dat de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s ter compensatie wordt verlaagd.

Herwin Kompagnie AA RB